กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

::: คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ :::

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

»   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549


::: รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) :::

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

»   รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Templeate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547


::: คำรับรองการปฏิบัติราชการ :::

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

»   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547


::: รายงานผลและผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ :::

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

»       ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

»      ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

»     ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548