กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 แนะนำรางวัลเลิศรัฐ 
รางวัลบริการภาครัฐ


                

::: เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ :::

    พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557 

::: รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) ระดับดีเด่น :::

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2555  

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : พ.ศ.2563 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรางวัลประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ (กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก)

ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ดูรายละเอียดรางวัล♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร รางวัลบริการภาครัฐ 

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/