กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 แนะนำรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ


                

::: เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ :::

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

::: รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) ระดับดีเด่น :::

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2555  

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : พ.ศ.2563 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรางวัลประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ (กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก)

ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ดูรายละเอียดรางวัล♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร รางวัลบริการภาครัฐ 

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/