กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2556 (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

 

ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2555 (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2554 (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร.)