ชั้น 2 และชั้น 3 ตึก 20 ชั้น ถ.พระรามที่ 6 ,
แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม 10400

02-2994365-66
Fax : 02-2994347