กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

1.ความเป็นมา 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจด้านการผังเมือง ในกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง มีการกำหนดเขตวางผัง ซึ่งอ้างอิงข้อมูลแนวเขตการปกครอง ทำให้พบปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงมีหลายมาตราส่วน และบางพื้นที่สภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากคำบรรยายแนวเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำข้อมูลเขตปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับคำบรรยายแนวเขตในประกาศกระทรวงมหาดไทย


2.วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดทำข้อมูลเขตปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 ตามคำบรรยายเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อประโยชน์ต่อการผังเมือง


3.พื้นที่โครงการ  (2566)

1.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

3.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง4.แผนการดำเนินงาน


5.ความก้าวหน้าของโครงการ 

        5.1ขั้นตอนการประชุมกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครอง