กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
มิ.ย. 66
การประชุมเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) กับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

             เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะทำงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายเพื่่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้จัดการประชุมเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) กับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดี และประธาน

คณะทำงาน SDGs กรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะท างานฯ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

การประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกรมได้รับเกียรติจากนายสาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการส านักรับรองคาร์บอนเครดิต

องค์การบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รวมถึงแนวทางการมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 บริเวณทางเชื่อมอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่   6  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

news_carbon_credit.pdf

ขนาดไฟล์ 0.95 MB | จำนวนดาวน์โหลด 101 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง