กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
มิ.ย. 66
การประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

               

                        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09 : 30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ (Urban – Act : Integrated Urban Climate Action for Low – Carbon and Resilient Cities) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรม ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ Urban – Act  และประเด็นองค์ความรู้ที่เห็นควรจะได้รับจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในโครงการดังกล่าวเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ของกรมมีประสิทธิภาพและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตอบสนองและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยมี สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำนักสถาปัตยกรรม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

News_02062023.pdf

ขนาดไฟล์ 0.67 MB | จำนวนดาวน์โหลด 94 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง