Written by ita@dpt
Hits: 418

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17  E-Service

 

Category: