Written by ita@dpt
Hits: 1117

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Category: