กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

29 ตุลาคม 2564 123

ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรมเป็นประธานจัดประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนอันเกิดจากการที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ๔๓๐๑ อาคาร ๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม ๙ โดยมีนางมณีวรรณ ชนะไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมินผล นางบงกช สุวรรณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมผังเมือง และผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกองนิติการเป็นฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และร่วมกันพิจารณาดำเนินการศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อให้ร่างประกาศกระทรวงฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป