• ยินดีต้อนรับเข้าสู่
    สำนักจัดรูปที่ดิน
    เพื่อพัฒนาพื้นที่

    "ปัญหาที่ดินว่างเปล่าในเมืองไม่ได้รับการพัฒนา ที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง หรือพื้นที่ซึ่งประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง ตลอดจนที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออก หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมาตั้งแต่อดีตที่เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสรเสรี ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนยากแก่การแก้ไข หากมีการนำวิธี "จัดรูปที่ดิน" มาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จะทำให้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการรูปที่ดินใหม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและแปลงที่ดินได้รับการจัดแปลงใหม่จะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย"

นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

ผู้อำนวยการ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


"การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการเพื่อเสนอแนวนโนบาย มาตรการสำคัญ เกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒฯาพื้นที่ให้คณะกรรมการพิจารณา
รวมทั้งโครงการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและสานแผนการพัฒนาบริการพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดรูปที่ดิน และโครงการพัฒนาเมืองตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวบรวม และจัดระบบข้อมูลการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมืองเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป พิจารณาจัดทำโครงการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเมือง พิจารณาทำมาตราการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบต่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และโครงการพัฒนาเมืองในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย"พิธีมอบโฉนด

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”