กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

16 กันยายน 2565 178

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ขอแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๑๒ – ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติมาเพื่อทราบในเบื้องต้น

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

จดหมายข่าว

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon
าวน์โหลด
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ