กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

12 กุมภาพันธ์ 2567 135

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๑๙ – ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณา และมีมติมาเพื่อทราบในเบื้องต้น

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ระกาศขายที่ดิน
จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ 68 โครงการ ใน 54 จังหวัด
าวน์โหลด
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ