กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

21
ธ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 6/2565
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมด้วยนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ แทนรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและเลขานุการ รวมทั้ง กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง