กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

29
พ.ย. 66
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 4/2566
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง