กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

19
มี.ค. 67
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล ผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีนายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง