กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

20
มี.ค. 67
การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี พร้อมด้วย นางจิตติณา ศิริวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 17 และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมการประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จะนำข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไปใช้ในการดำเนินงาน ด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง