กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

18
มิ.ย. 67
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธากรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าร่วมประชุมแทน นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง