กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
08
พ.ย. 64
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

...........วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานวุฒิสภา) และนายศุภชัย สมเจริญ (รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง) เป็นประธานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง โดยทำนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธศิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมต้วย นายวิทยา เรื่องฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นผู้แถลงและชี้แจงต่อประธานวุฒิสภา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547) มติที่ประชุม รับทราบ

.

.

โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

.....1. เห็นชอบรายงานการเงินกองทุนจัครูปที่ดินฯ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
.....2. ควรรายงานความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาในครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกสารพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี
.....3. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความสำเร็จ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์อื่น ๆ
กำชับและรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำเนินการวางผังเมือง กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่เรคส่งเสริมการจัครูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕b๒
.....4. ควรพิจารณาเงินให้กู้ยืมมากกว่าเงินอุดหนุนและเงินสนับสนุนเพื่อให้กองทุนมีรายได้เป็นเงินหมุนเวียน และรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่กองทุนฯ ให้เพียงพอในระยะแรก

แท็ก