กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

.........การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

.

ข้อมูลพื้นฐาน

.

.........o1  โครงสร้าง

...................- โครงสร้างการบริหาร.(คลิก)

...................- โครงสร้างการบริหารภายใน.(คลิก)

...................- โครงสร้างบุคลากร.(คลิก)

.

.........o2  ข้อมูลผู้บริหาร

...................- คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่.(คลิก)

...................- คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน.(คลิก)

...................- คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนฯ.(คลิก)

...................- คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ.(คลิก)

...................- ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง.(คลิก)

.

.........o3 อำนาจหน้าที่ (คลิก)

.

.........o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

...................- แผนปฏิบัติการกองทุน.(คลิก)

...................- แผนปฏิบัติการดิจิทัล.(คลิก)

...................- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล.(คลิก)

.

.........o5 ข้อมูลการติดต่อ.(คลิก)

.

.........o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

...................- พระราชบัญญัติ (คลิก)

...................- คำสั่ง.(คลิก)

...................- ประกาศ.(คลิก)

...................- กฎ มติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้อง (คลิก)

.

การประชาสัมพันธ์

.

.........o7  ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)

.

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

.

.........o8  Q&A (คลิก)

.........o9  Social Network (คลิก)

.

การดำเนินงาน

.

.........o10  แผนดำเนินงานประจำปี

............................- แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2565.(คลิก)

............................- แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564.(คลิก)

............................- แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563.(คลิก)

.

.........o11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

............................- ประจำไตรมาสที่ 2/2565.(คลิก)

............................- ประจำไตรมาสที่ 1/2565.(คลิก)

.

.........o12  รายงานการผลการดำเนินงานประจำปี

............................- รายงานประจำปี 2564.(คลิก)

............................- รายงานประจำปี 2563.(คลิก)

............................- รายงานประจำปี 2562.(คลิก)

............................- รายงานประจำปี 2561.(คลิก)

.

การปฏิบัติงาน

.........o13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)

.

การให้บริการ

.........o14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.(คลิก)

.

.........o15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.(คลิก)

.

.........o16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.(คลิก)

.

.........o17  E - Service.(คลิก)

.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

.........o18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

............................- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2565.(คลิก)

............................- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2564.(คลิก)

............................- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2563.(คลิก)

.

.........o19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

.

.........o20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

.........o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ..(คลิก)

.

.........o22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ..(คลิก)

.

.........o23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน..(คลิก)

.

.........o24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี..(คลิก)

..

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.........o25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

............................- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565.(คลิก)

............................- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.(คลิก)

.

.........o26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

............................- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565.(คลิก)

.

.........o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

............................- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.(คลิก)

............................- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.(คลิก)

............................- การพัฒนาบุคลากร (คลิก)

............................- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.

..................................- พนักงานกองทุน.(คลิก)

............................- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.(คลิก)

.

.........o28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิก)

.

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.........o29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

............................- ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556 (คลิก)

............................- ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (คลิก)

.

.........o30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

............................- ระบบร้องเรียน ทุจริต และประพฤติมิชอบ (คลิก)

............................- ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (คลิก)

.

.........o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)

.........o32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก)

.........o33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

............................การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2564 (คลิก)

.............................การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 3/2564 (คลิก)

.............................การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2565 (คลิก)

............................การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2565 (คลิก)

............................การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2565 (คลิก)

............................กองทุนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2564 (คลิก)

............................กองทุนเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 (คลิก)

............................- กองทุนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 (คลิก)

............................- กองทุนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ณ จังหวัดมหาสารคาม (คลิก)

............................- กองทุนให้คำแนะนำการกู้ยืมเงินต่อสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน (ระยะที่ 3) (คลิก)

.

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

.........o34  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy).(คลิก)

.........o35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

............................- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

............................- กองทุนรับข้อสังเกตและข้อแนะนำในการประชุมปิดตรวจกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (คลิก)

.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

.........o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (คลิก)

.........o37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)

.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.........o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

............................- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

............................- ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

............................- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

.

.........o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

............................- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง (คลิก)

.........o40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

.........o41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)

.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

.........o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)

.........o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)