Previous Next

โครงการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปลุกจิตสำนึก และค่านิยมต่อต้านการทุจริตสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป


Print