กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

14 มีนาคม 2567 31

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 19 ราย และบุคลากรในสังกัด ส่วนภูมิภาค จำนวน 34 ราย และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอรายชื่อให้อธิบดีพิจารณาลงนามในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7และจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ รวมทั้งพิจารณาบำเหน็จความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดยมี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุม และนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

28 พฤศจิกายน 2566 707

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย