กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
พ.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุม และนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง