To Top
ข่าวประชาสัมพันธ์

การวางผังเมือง

Line

"เป็นกลไกชี้นำ และการกำกับการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ นำไปสู่ความสมดุล และยั่งยืน"

สำนักผังประเทศและผังภาค 

 

ผังประเทศ

เป็นกรอบชี้นำการใช้พื้นที่ของประเทศอย่างยั่งยืน

ผังภาค

เป็นการสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ผังจังหวัด

เป็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
0
ผังเมืองรวมจังหวัด
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
0
ผังนโยบาย
อยู่ในระหว่างการดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาคภาค
*
0
ผังเมืองรวมจังหวัด
อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผัง
*
0
ผังนโยบายระดับจังหวัด
สำนักผังประเทศและผังภาค เริ่มดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

การวางผังนโยบายระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ ให้สอดคล้องกันทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

Line

เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่การพัฒนาพื้นที่ในแต่ละภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ในด้านการใช้พื้นที่ การพัฒนาเมืองและชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่พิเศษ การรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯ

หน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรม

วีดีโอ

รายการวีดีโอ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ดีอย่างไร

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เป็นกลไกชี้นำ และการกำกับการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ นำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน

วาง "ผังเมือง" ไปเพื่ออะไร ?เพื่อคุณภาพที่ดีเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบ

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย สำนักผังประเทศและผังภาค 2563

Sign in to your account