กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด

ผังนโยบายระดับจังหวัด

29 สิงหาคม 66 48

คู่มือการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังวัด

การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

(ร่าง) นโยบายศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

30 พฤษภาคม 66 43

การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

(ร่าง) นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท

30 พฤษภาคม 66 41

การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

(ร่าง) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่

30 พฤษภาคม 66 36

การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

(ร่าง) นโยบายการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

30 พฤษภาคม 66 35

การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

30 พฤษภาคม 66 26

การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ

29 พฤษภาคม 66 23

โดย นางชวลิตา จันทร์พวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

29 พฤษภาคม 66 26

โดย นางชวลิตา จันทร์พวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

29 พฤษภาคม 66 16

โดย นางชวลิตา จันทร์พวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

บทความเชิงวิชาการ

การวางผังประเทศมาเลเซีย

29 พฤษภาคม 66 29

โดย นางชวลิตา จันทร์พวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

29 พฤษภาคม 66 16

โดย นางชวลิตา จันทร์พวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

29 พฤษภาคม 66 18

ทิศทางและกลยุทธ์ เมืองอัจฉริยะ ประเทศเกาหลี โดย นางชวลิตา จันทร์พวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

26 มกราคม 66 59

National Spatial Frameworks กรอบการพัฒนาเชิงพื้นที่แห่งชาติ บทเรียนจากประสบการณ์ของนานาชาติ โดย นางสาวอรรคยุพา สว่างเนตร นักผังเมืองชำนาญการ สำนักผังประเทศและผังภาค

16 ธันวาคม 65 25

พื้นที่ภาคกลาง