กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
30
พ.ย. 65
กรมโยธาฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จ.นนทบุรี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เข้าร่วมการประชุม นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง