กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

01
ธ.ค. 65
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับฟังความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน สมุทรปราการ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศิรวัชร อ่อนเหลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม และ นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง