กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

01
ธ.ค. 65
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคใต้ จ.สงขลา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบนโยบายการพัฒนาภาค โดยนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายอิทธิพงศ์ ต้นมณี ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชน สื่อมวลชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ภาคกลาง จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom Webminar

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง