กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

01
ธ.ค. 65
กรมโยธาฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่3 เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบนโยบายการพัฒนาภาค โดยนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และมี นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชน สื่อมวลชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ภาคกลาง จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนาคารา โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom Webminar

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง