กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28 ตุลาคม 64 221

พระราชบัญญัติการผังเมือง ปี 62

28 ตุลาคม 64 146

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

26 พฤษภาคม 65 64

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ” จาก ดร. อําพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย .

26 พฤษภาคม 65 32

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” โดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

24 พฤษภาคม 65 91

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ” จาก คุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 .

24 พฤษภาคม 65 116

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ” จาก คุณอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 .

24 พฤษภาคม 65 73

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ ” จาก รศ.ดร. พีรธร บุญยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

28 ตุลาคม 64 221

พระราชบัญญัติการผังเมือง ปี 62

28 ตุลาคม 64 146

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง