หน้าหลัก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ฉบับที่ ๑๓

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๑๒

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๑๑

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑๐

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๙ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๘ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๗ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๖

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๕

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๔

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑  

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (ปพ.๑) 

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (ปพ.๒)

แบบรายงานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from Home)

แบบรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟล์ Microsoft word

 

เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานฯ และเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็น สำหรับออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. - 04.00 น. (คข.จป. 1)
เอกสารรับรองความจำเป็น สำหรับออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. - 04.00 น. (จป.1)
แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็น สำหรับเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อมาปฏิบัติราชการ (คข.จป. 2)
เอกสารรับรองความจำเป็น สำหรับเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อมาปฏิบัติราชการ (จป.2)

ประกาศรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สายงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สายงานวิศวกรรมโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง                   

(แบบฟอร์ม Word ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ)

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งวิศวกรใหญ่  (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งวิศวกรใหญ่) กรมโยธาธิการและผังเมือง

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งสถาปนิกใหญ่) กรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การประเมินบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (วิชาชีพเฉพาะเดิม) (ส่วนกลาง)

ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่ครองอยู่) (ส่วนกลาง)

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา (ภูมิภาค)

ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ภูมิภาค)

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน/ย้าย/โอน/ขอรับเงินประจำตำแหน่ง(วิชาชีพเฉพาะเดิม))สายงานสถาปัตยกรรมระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านโยธาธิการ)

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ส่วนกลาง)

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ส่วนภูมิภาค)

การมอบอำนาจของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งกรมฯ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ภาคผนวก ก

คำสั่งกรมฯ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมโยธาธิการและผังเมือง(ศปท.ยผ) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมโยธาธิการและผังเมือง

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2561 ( 6 ปี)

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2562 ( 7 ปี)

สรุปผลการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องการทุจริตการเบิกจ่ายเงินต่างๆ

 

 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563

 - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2563

 - แบบที่ 1

 - แบบที่ 2

 - แบบที่ 3

 - แบบที่ 4

 

เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 

อกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (PDF)

 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้าราชการ

       - แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบ ยผ.1)

       - แบบกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ยผ.2)

       - แบบกำหนดสมรรถนะและประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ (แบบ ยผ.3) 

 พนักงานราชการ

       - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง

        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

ลูกจ้างประจำ

       - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง

      - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ    

กรมโยธาธิการและผังเมือง

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุน

     ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

      - ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกรมฯ

     -แผนอัตรากำลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

     -แผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชิพของข้าราชการ (Career Path) 

     -เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรมโยธาธิการและผังเมือง

การตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐ

    - ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

    - ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

รายละเอียดการขอรับสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง

    - วิธีการดำเนินการขอรับการสงเคราะห์จากสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง

    - แบบฟอร์ม แบบ สก.1

    - แบบฟอร์ม แบบ สก.2

    - แบบฟอร์ม แบบ สก.3

    - แบบฟอร์ม แบบ สก.4

    - แบบฟอร์ม แบบ สก.5

  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

      - ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

      - แบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

      - สรุปสาระสำคัญการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 

  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพนักงานราชการ - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และจ้างเหมาบริการ

- แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพนักงานราชการ - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2546

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2548

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2550

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

    - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560

     - เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ คส.2) ประจำปี ..............

ประกาศเกษียณอายุข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  - เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปี (เกษียณอายุราชการ) พ.ศ.๒๕๖๔

   

 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

รื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ขั้นตอนการแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก (ใบสมัคร)

กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

สำรวจบ้านพักข้าราชการของส่วนราชการ

แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ

หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างประจำ
รวมระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง
- หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ
- การปรับอัตรค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกประจำ
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
- หลักกเกณฑ์การดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
- บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
- ประกาศวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถ กรณีปรับระดับชั้นงาน และเปลี่ยนชื่อสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

- วิธีทดสอบความรู้ความสามารถของตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีการปรับระดับชั้นงาน และกรณีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
- แบบแสดงความประสงค์ขอย้าย (การตัดโอนตำแหน่ง ตัวบุคคล และอัตราค่าจ้าง) สำหรับลูกจ้างประจำ
- แบบประเมินบุคคลและคุณลักษณะของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
- หลักเกณฑ์การดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
- การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
- การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-สูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
- การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
- บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
- การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หลักเกณฑ์การบริหารงานพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานขอบพนักงานราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ พ.ศ. 2558