กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 มกราคม 2565 0

หากมีประสงค์คัดค้านว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความประพฤติ หรือมีการปฏิบัติราชการที่ไม่เหมาะสม ให้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็น และข้อมูลประกอบการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ๓) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และหากพ้นกำหนด ถือว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน