กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-299-4430

E-mail: testing.dpt@gmail.com

ติดตามและแนะนำวิธีใช้งานเครื่องมือทดสอบวัสดุ

ศูนย์ทดสอบที่ 6 7

การให้บริการ

ศุนย์ทดสอบและหน่วยทดสอบ

ส่วนกลางและภูมิภาค

ศูนย์ทดสอบวัสดุ 14 ศูนย์ หน่วยทดสอบวัสดุ 63 หน่วยทั่วประเทศ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล ศุนย์ทดสอบวัสดุ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

สามารถดาวโหลดได้