Written by กองมาตรฐานราคากลาง
 
DPT. BIM. สัญจร ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30น. คณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง 3 มิติ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดงาน สัมมนา "DPT.BIM.สัญจร 2020" ครั้งที่1 ณ ห้อง Alpaca Ballroom โรงแรม Westgate Residence จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เกียรติเป็นประธาน และมีนายอนันต์ สิริพฤกษา ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง กล่าว รายงาน การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การออกแบบ เขียนแบบ การประมาณราคา และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นภารกิจของกรม โยธาธิการและผังเมืองมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. ภาพรวมของการใช้BIMในปัจจุบัน 2. การนำBIMมาประยุกต์ ใช้กับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 3. ร่างมาตรฐานระบบการจัดทำแบบก่อสร้างสารสนเทศ 3 มิติ ของกรมฯ 4. ตัวอย่างการจัดทำแบบก่อสร้างสาร สนเทศ 3 มิติ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรกรมฯ ทั้งจาก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

"DPT.BIM.สัญจร 2020" ครั้งที่2 จะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Golden City จังหวัด ระยอง

BIM 1

 


DPT. BIM. สัญจร 2020

ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง 3 มิติ (BIM) กรมโยธาธิการและผังเมือง

BIM no

 


 

 ประชุมกองมาตรฐานราคากลาง

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 501 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6 นายอนันต์ สิริพฤกษา ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากท่าน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมวางแนวทางในการดำเนินงานของกอง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีบุคลากรภายในกองมาตรฐานราคากลางเข้าร่วมรับฟังนโยบายเพื่อนำไปแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

20201028SCADmeeting

 


 
พิธีเปิด DPT.BIM.PROJECT รุ่นที่ 2 ปี 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30น. คณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง 3 มิติ ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการให้ความรู้“การเขียนแบบและสร้างโมเดล สารสนเทศ 3 มิติ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งจัด โดยคณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง 3 มิติกรมโยธาธิการ และผังเมือง การให้ความรู้ดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ BIM CENTER ชั้นที่9 กรมโยธาธิการ และผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

 

Untitled 1

 


 

 

พิธีเปิด DPT.BIM.PROJECT รุ่นที่ 2 ปี 2563

 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30น. คณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง 3 มิติ ได้รับเกียรติจาก นาย ชัยยา เจิมจุติธรรม ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง มาเป็น ประธานในพิธีเปิดการให้ความรู้ “การเขียนแบบและสร้างโมเดลสารสนเทศ 3 มิติ ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจัด โดยคณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง 3 มิติกรมโยธาธิการและผังเมือง การให้ความรู้ดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ BIM CENTER ชั้นที่9 กรมโยธาธิการ และผังเมือง ถ.พระรามที่6 กรุงเทพมหานคร

2020810BIMfirstday1 2020

 


 

พิธีปิด DPT.BIM.PROJECT รุ่นที่ 1 ปี 2562

 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน ในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมในการอบรมการให้ความรู้“การเขียนแบบและสร้างโมเดลสารสนเทศ 3 มิติ” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง ๓ มิติ กรมโยธาธิการและผังเมือง การให้ความรู้ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่    9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการและระบบงาน (ทางเดินเชื่อมชั้นที่ 4) กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

20191224BIMlastday1 2019

 


 


พิธีเปิด DPT.BIM.PROJECT รุ่นที่ 1 ปี 2562

 

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิด การให้ความรู้“การเขียนแบบและสร้างโมเดลสารสนเทศ 3 มิติ” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการระบบการจัดทำแบบก่อสร้าง ๓ มิติ กรมโยธาธิการและผังเมือง การให้ความรู้ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนัก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการและระบบงาน(ทางเดินเชื่อมชั้นที่ 4) กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

 

dpt bim project.jpg

dpt bim project 1.jpg

 


  

  กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคาร ๒๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม๖ กองมาตรฐานราคากลาง ร่วมกันวิ่งตามนโยบายในการวิ่งเพื่อสุขภาพทุกวันอังคารของกองฯ โดยวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรม บรรยากาศในการวิ่งเป็นไปอย่างสนุกสนาน

 

2019SCADrunning