กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
ส.ค. 65
อธิบดี พช. ให้ความอนุเคราะห์มอบผีเสื้อแห่งความภักดีให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง รับมอบผีเสื้อแห่งความภักดี จากผู้แทนของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

            สำหรับที่มาของผีเสื้อแห่งความภักดีนั้น จากการเปิดเผยของ นายสมคิด จันทฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สรุปได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงวิริยะ อุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา เพื่อให้พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น และมีสังคมไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเมตตา ความเกื้อการุณย์ ความเอื้ออาทรต่อกัน มาเป็นระยะเวลากว่า 70 ปี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานแห่งน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีความสวยสดงดงาม มีรูปแบบ รูปลักษณ์ ลวดลายที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นการร่วมทำสิ่งที่ดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับพี่น้องข้าราชการและประชาชนใน ทุกจังหวัดที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยความตั้งใจ ซึ่งผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยทั้งของจังหวัดและส่วนกลางเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของคนทุกจังหวัด เพื่อใช้ในการตกแต่งประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

         "ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี" มีแนวคิดมาจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ราษฎร บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับราษฎร ความว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า" ซึ่งนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ทั่วประเทศไทยล้วนมีแต่ ความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างคุณค่า สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย "ผีเสื้อ" ถือเป็นแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้วยเพราะน้ำพระราชหฤทัย แห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ ในการร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ อันแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง