กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

23 พ.ค. 2565 223

ในการร่วมปรึกษาหารือแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon