กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

31 มีนาคม 2566 26

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555

23 มิถุนายน 2565 199

ขอเชิญประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 (ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ