กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
ก.ค. 64
ทดสอบการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์1
ทดสอบการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์1

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

เอกสารที่เกียวข้อง

PDF

ว402

ขนาดไฟล์ 0.46 MB | จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

สื่อที่เกี่ยวข้อง (Embed)

กรมโยธาธการและผงเมอง ชแจงขาว คดคานการเปลยนผงเมองรวมจงหวดชยภมจากสเขยวเปนสมวง_360p.mp4

EMBED
คัดลอก