กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์2
ข่าวประชาสัมพันธ์2

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์. ของการดาเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร

เอกสารที่เกียวข้อง

PDF

0707-ว33

ขนาดไฟล์ 2.72 MB | จำนวนดาวน์โหลด 11 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

สื่อที่เกี่ยวข้อง (Embed)

กรมโยธาธการและผงเมอง ชแจงขาว คดคานการเปลยนผงเมองรวมจงหวดชยภมจากสเขยวเปนสมวง_360p.mp4

EMBED
คัดลอก