ครั้งที่
ปี
เรื่อง
วันที่
1
2562
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 48-1/2562  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
5
2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 47-5/2561  วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
4
2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 46-4/2561  วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
3
2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 45-3/2561  วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 44-2/2561  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 43-1/2561  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
3
2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 42-3/2560  วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 41-2/2560  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 40-1/2560  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 39-2/2559  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 38-1/2559  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
3
2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 37-3/2558  วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 36-2/2558  วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 35-1/2558  วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
5
2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 34-5/2557  วันพุธที่ 10 กันยายน 2557
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
4
2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 33-4/2557  วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
3
2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 32-3/2557  วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 31-2/2557  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 30-1/2557  วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
4
2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 29/4/2556  วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
3
2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 28/3/2556  วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 27/2/2556  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 26/1/2556  วันพุธที่ 24 เมษายน 2556
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
6
2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 4/2555  วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
5
2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 3/2555  วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
4
2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2555  วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
3
2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2555  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
2
2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2554  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
1
2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2554  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554
 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย