กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
มิ.ย. 65
ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไตรภพ วงศ?ไตรรัตน? หัวหน้าผู?ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการตรวจราชการของผูู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายยงศักดิ์ ใหญ่จริง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง