กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

30 พฤศจิกายน 2566 9

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาบึงสีไฟ ชู 3 แนวทาง ”สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา - สนามจักรยานขาไถ - สนามแข่งจักรยานประเภทต่าง ๆ” เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักในการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่สาธารณะบึงสีไฟแห่งนี้ให้เหมาะแก่การเป็นพื้นที่สาธารณะของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัย ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและลูกหลานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืนสืบไป โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครม. คณะที่ 57-59 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of ESG & BSE บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายวิสุทธิ์ กสิยะพัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนจักยานทีมชาติไทย นายฮาวี เครปส์ ผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทย ประเภท BMX พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ อาคารสำนักงานพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #มหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ChangeforGood

08 สิงหาคม 2566 51

วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย