กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

21 กรกฎาคม 2566 152

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.30 น. อธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จังหวัด ภายใต้โครงการ DPT Change for Good เพื่อขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม พร้อมด้วยนายอิทธิพงศ์ ตันมณี (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และบุคลากรกรม นำถุงผ้าสำหรับใส่ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้รับจากการเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่เก็บสะสมไว้และไม่ได้ใช้ ส่งต่อให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งมีนโยบายร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยกัน “เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น” ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดขยะพลาสติก ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและสร้างสังคมแบ่งปัน ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีให้แก่สังคมต่อไป โดยมี ผศ.พญ.ชมพูนุท ปธนสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

23 มีนาคม 2566 37

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อธิบดีมอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย