กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
เม.ย. 66
อธิบดีมอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนแผนแม่บท
วันนี้ ( 19 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. อธิบดีมอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนแผนแม่บท ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานรากและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 7, 8 และ 9 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง