กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
28
ก.พ. 66
นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต12 ร่วมกับผู้แทนสำนักวิศวกรรมผังเมืองฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำผังภูมิสังคม
วันที่ 28 กพ. 66 เวลา 9.30 น นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต12 ร่วมกับผู้แทนสำนักวิศวกรรมผังเมือง (นายณัฐพล พรสัตยวงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายนที ธนากิตติวัฒน์วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน(Geo-social Map) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสมบูรณ์ ทองด่านเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นผู้นำในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังภูมิสังคมฯ ร่วมกับกำนันตำบลโพนงาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน นายสมศักดิ์ ยุบลวัฒน์ ปราญชาวบ้าน และนายกิตติคุณ สุวรรณชาติ นายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รวมจำนวน 24 ท่าน ปัญหา-อุปสรรคที่พบ 1.ช่วงนี้(มีค-เมย) อยู่ในระหว่างการเตรียมงาบุญประจำถิ่น ทำให้ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่ ไม่สามารถมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ครบทุกหมู่ 2.ช่วงแรกในการทำ ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ค่อยเข้าใจ ต้องป้อนคำถามนำเพื่อให้ได้คำตอบ ควรจะส่งความต้องการทั้ง28ชั้นข้อมูล เพื่อให้ทางชุมชนได้เตรียมมาก่อน 3.อุปกรณ์ที่เตรียม คือ ขนาดของกระดาษไขของชั้นข้อมูล G01 G02 G03 เปนขนาดA02 ซึ่งต้องใช้เปน A01 / ในแผ่นzoom สามารถใส่ข้อมูลทั้ง3ชั้น ในแผ่นzoomได้เลย 4.ปัญหาเรื่อง พล๊อตเตอร์ในสยผจ. ไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องวาดข้อมูลฐานG01 G02 G03 บนกระดาษไข ซึ่งทำให้เสียเวลาในการเตรียมข้อมูล 5.การสแกนกระดาษขนาด A1 ไม่สามารถทำในสยผจ.ได้ ต้องไปจ้างสแกน ซึ่งมีไม่ครบทุกจังหวัด ใกล้สุดคือ ขอนแก่น จึงต้องทำกระดาษไขเปนขนาด A2 เพื่อจะสามารถสแกนได้ 6. พี่เลี้ยงในการนำของสยผจ.ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิ่มจำนวนพี่เลี้ยงในการนำ จากส่วนกลาง(สวผ , สผม , กผฉ , สวป หรือสำนัก/กอง ต่างๆ) ในการช่วยนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 7.ข้อมูลกลุ่มติดยา คนยากจน คนวิกลจริต เปราะบาง ไม่สามารถลงในแผ่นที่ได้ เนื่องจากในแผนที่ไม่มีบ้านเลขที่ ซึ่งข้อมูลนี้จะเปนข้อมูลเดียวกับที่มี ใน TP Map ของ พช ต้องรอการนำเข้าข้อมูลในแอปอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้รับหนังสือร้องทุกข์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง น้ำจากชลประทานส่งน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตรภาคฤดูแล้ง จากนายมงคล บัวหาร กำนันตำบลโพนงาม เพื่อนำไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง