กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

07 กันยายน 2565 271

การส่งมอบและเข้าอบรมการใช้งานเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง

16 กุมภาพันธ์ 2566 53

วันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “Geo-social Map” ระดับอำเภอ ทุกจังหวัด ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยท่านอิบดีมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง เป็นประธานการประชุม

ข่
าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์