กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค การพัสดุในการจัดซื้อจัดหา และควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้เป็นงานดำเนินการให้บริการในเรื่องการกำกับ

ควบคุมดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ราชการ การใช้ยานพาหนะของกรมโยธาธิการและผังเมือง การลดการใช้พลังงานของกรมฯ

รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย