กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

11 พ.ค. 2566 6

กรมโยธาธิการและผังเมือง จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี และสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุม สำหรับโครงการหมู่บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนา แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 304 ทางเชื่อมอาคาร ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

11 พ.ค. 2566 3

ผู้ว่าขอนแก่นสั่งการ! นำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน ของกรมโยธาฯ มาแก้ปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ โดยการนำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการระบุพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำในระยะสั้น และเร่งกักเก็บน้ำเพื่อให้ทันในฤดูฝน พ.ศ. 2566 อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน การขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค การผันน้ำชลประทานเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ การขุดบ่อบาดาล การต่อท่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำข้างเคียง การกำหนดแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ และการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงในฤดูฝน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งการเร่งขับเคลื่อนการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ทั่วประเทศ 76 จังหวัด เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดโครงการและกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน พัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการของผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งได้กำชับให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด นำแผนงานโครงการจากการจัดทำผังภูมิสังคม มาดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่ทุกมิติ

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ