กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

26 พ.ค. 2565 20

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) เวลา 16.00 น. อธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง? ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารโลก (World Bank) นำโดย Mr. Stamatis Kotouzas ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสด้านการบริหารจัดการที่ดิน และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือด้านวิชาการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศไทย (Thailand Technical Mission for Property Valuation) ณ ห้องประชุม 41501 ชั้น 15 อาคาร 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9? สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ? ในเรื่อง “ข้อมูลการวางผังเมืองและพื้นที่ที่สร้างขึ้น - ความพร้อมใช้งาน และการแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น” โดยมี? นางบงกช สุวรรณเดช? รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์? ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่? นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์? ผู้เชี่ยวชาญจากกองผังเมืองเฉพาะ? และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

23 พ.ค. 2565 0

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งผลักดันโครงการพัฒนาสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เน้นประโยชน์สูงสุดของชุมชนและคนในพื้นที่ 20 พ.ค.65 ศรีสะเกษ/...นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายไพฑูรย์ เขตบำรุง นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย นายฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจากการลงพื้นที่ พบว่าปัจจุบันอำเภออุทุมพรพิสัย ยังไม่มีสวนสาธารณะ ไว้รองรับกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่น มองว่าสระประปาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีศักยภาพ ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสวนสาธารณะเปรียบเสมือนปอด ที่ชุมชนขาดไม่ได้ และสุขภาพ ความสุข วิถีชีวิตของชุมชนถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข ดังนั้นตนจะได้เร่งผลักดัน “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ” ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวต่อไป หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยการเพิ่มดินเพื่อเป็นน้ำหนักกดทับอีกด้าน พร้อมตอกเสาเข็มไม้เพื่อเพิ่มความแน่น และเพิ่มระบบระบายน้ำผิวดินริมกำแพง เพื่อไม่ให้น้ำซึมลงและพาดินด้านล่างออกไป จนโครงสร้างเกิดการเสียสมดุล ทั้งนี้จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

21 เมษายน 2565 0

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon