กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

09 พฤศจิกายน 2565 4

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.45 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางบงกช สุวรรณเดช รองประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมจำหน่ายไข่ไก่ ร้านไข่ไก่ ยผ. เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดร้านไข่ไก่ ยผ. ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง จำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งในเดือนนี้เป็นการจำหน่ายไข่ไก่ จากสมาคมผู้ค้าไข่ไก่แห่งประเทศไทย จำนวน 2,500 แผง ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ให้ความสนใจและซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมาก สำหรับการจำหน่ายไข่ไก่จะมี 2 จุด ได้แก่ บริเวณทางเชื่อมอาคาร ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

04 พฤศจิกายน 2565 2

4 พ.ย.65 หนองคาย /... นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเทศบาลเมืองหนองคาย บริเวณพระธาตุหล้าหนอง ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 60 ล้านบาท และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะเงียว หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 62 เหนือน้ำ) ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ และนายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย บรรยายสรุปโครงการ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนของไทย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียดินแดนและการเปลี่ยนแปลงของแนวเขตแดนของประเทศไทย จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดปัญหาการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ำโขง ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะเงียว หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 62 เหนือน้ำ) ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 95 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณประจำปี 2565 มีรูปแบบก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินตลอดแนวโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน สาธารณสมบัติ ทั้งของเอกชนและราชการตลอดจนป้องกันการสูญเสียชายแดนของประเทศ ตามแนวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการโครงการฯ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญและเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศ หากโครงการก่อสร้างเขื่อนฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันและลดความเสียหายจากการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการรักษาเขตแดนทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำชายแดนของประเทศอีกด้วย...

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ