กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

26 มกราคม 2565 0

ด้วยอัยการสูงสุด (ประธานคณะอนุกรรมการฯ) ได้กำหนด ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๙ – ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๑ อาคาร ๒ ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง

26 มกราคม 2565 0

ด้วยอัยการสูงสุด (ประธานคณะอนุกรรมการฯ) ได้กำหนด ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๙ – ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๑ อาคาร ๒ ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

จดหมายข่าว

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon
วีดีทัศน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”