กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และโครงการพัฒนาเมืองในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในการกลั่นกรอง ประสานงานตลอดจนศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็น แนวนโยบายที่สำคัญต่อคณะกรรมการฯ จัดทำเกณฑ์ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการกำหนด สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและประสานแผนการพัฒนาบริการพื้นฐาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดรูปที่ดิน และโครงการพัฒนาเมืองตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวบรวม และจัดระบบข้อมูลการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรต่างประเทศ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปพิจารณาจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเมือง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเมืองและปฏิบัติหน้าอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 2.725 MB
ดาวน์โหลด