กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
มาตรา 6 หมวด 1 คณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ คณะกรรมการ มีอำนาจดังต่อไปนี้

 • กำหนดนโยบาย เป้าหมายและมาตรการส าคัญเกี่ยวกับกำรจัดรูปที่ดินฯ
 • ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินตามที่ คกก. ส่วนจังหวัดเสนอ
 • กำหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที
 • ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจัดรูปที่ดินฯ และอนุมัติโครงการของ คกก. ส่วนจังหวัด
 • กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน/กู้ยืม แก่ส่วน ราชการท้องถิ่นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจในการสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภค/สาธารณะประโยชน์
 • ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯกู้ยืม หรือสนับสนุนโครงการ
 • ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาค่าทดแทนค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่ายอื่น ในกำรดำเนินกำรจัดรูปที่ดินที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน
 • กำหนดคุณสมบัติจำนวนผู้เชี่ยวชาญการตีราคาและหลักเกณฑ์การประเมินรำคำทรัพย์สินในการดำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน
 • กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาและหาประโยชน์เงินกองทุน
 • ออกระเบียบเกี่ยวกับการนำที่ดินของรัฐมาใช้การจัดที่ดิน อื่นทดแทนที่ดินของรัฐ และกำรเวนคืนที่ดินในเขตดำเนินกำรจัดรูปที่ดิน
 • ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมและการตรวจสอบการดำเนินกำรของสมาคม
 • วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาการจัดรูปที่ดินฯ ตามคำร้อง/คำอุทธรณ์ของเจ้าของที่ดินหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดิน
 • ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินฯ
 • ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปได้


พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
มาตรา 55 หมวด 6 การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

 • ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ขององค์การของรัฐบาลองค์การมหาชน หรือหน่วยงานที่มีกฎหมายคุ้มครองการโอนโดยเฉพาะในเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ถ้าผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินจำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เสนอเรื่องต่อ
  คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เอกสารที่เกียวข้อง

LR_Act_Duty.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 2.725 MB
ดาวน์โหลด