กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

09 พฤศจิกายน 2564 0

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานวุฒิสภา) และ นายศุภชัย สมเจริญ (รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง) เป็นประธานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง โดยทำนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธศิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมต้วย นายวิทยา เรื่องฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นผู้แถลงและชี้แจงต่อประธานวุฒิสภา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547) มติที่ประชม รับทราบ

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ